Për coi chíà parlo da festa

" 'L Marochin "

Lo ciamavo: " ël marochin " ma chièl con al Maròch avia pròpi gnente a che fé , lí era scapà da la Palestina për nen fe la goera aj ebreo , líera nassù al pais dí Nòst Sgnor : Nazareth . Savìa 'l fransèis, e quandi a líè vnuit a me pais noi ij parlavo ën piemontèis chiel, capìa nen tant , ma disìa Ďn italian stentà :" Parla tua lingua ! io capise , questa tua terra , come Palestina mia terra, " - a lí era maronèt come lí cafè-làit , e líera vnuit sì come tanti napoli vint o trantí ani fà, për cerché ní tòch dí pan vagnà onestament , ëd pi bon-e condission 'd vita, poej quàiche cretin líha pensà bin dà 'n dé a campé giù le tor bimele 'n Merica e parej la gent dal pais líha comensà a vardelo dë stòrt, nen për gramìsia, ma për por " Sarà pà anche chiel-lì un dí lor nò? " As disìo sot vos un con l' àut . Lí avia trovà dí travaj ní fabrica , a voidé le vasche dí eva dla vernisadura , ní travaj che ní italian sarìa mòrt 'd fam pitòst dí calé lì ní drinta . Epura Ďl Marochin lo fasìa vorentè, a líera content come ën dòi sòld : mandava a soa famija, quasi ní milion al mèis .
Travajava anche ëd duminica e dí agost për andé a fé al" Ramadan" ní famija , përchè líè na festa 'm pontanta për lor.
Noi lo piavo 'n torta ! : ët ses già ti ën rabadan - ij disìo .Chièl rija mostand soa fila dí dent bianch. Stà volta tornerà pì nen mentre ní disìa , a ca ëd sòi parent ën Palestina , le nen fërmasse an temp e níebreo là tiraje na sciopëttà . Sentroma pi-nen crije da dlà dla stà : -" Giao Amico !! ."
Chissà , chi cal-rà òr 'n tël vascon dlà vërnis ?. Dí sicur nen ní ebreo : lor lí han gnanca ní prendù da ij temp dí Hitler còsa veuja dì seufre , ëd esse massà come nícan ní mes na stra ;( se avèjsso 'n prendulo lo farìo nen a ji àutri òr ). Rigulte se peulo 'n prende a polidé na vasca dlà vërnis.

'l Nini

 torna a cà